Cennik

Kontakt

Kancelaria Notarialna Ewa Kuśmierowska

Chłodna 64, lokal 101-102,
00-872 Warszawa

Zadzwoń lub napisz

tel: 22 2412014 , 22 2412015
kom: 504 083 192
kusmierowska@notariusze.waw.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek-piątek: 9:00-17:00
sobota: nieczynne

Na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie oraz innych aktów prawnych notariusz pobiera od Państwa opłaty, których rodzaj i wysokość zależą od dokonywanych czynności notarialnych. Mogą to być następujące opłaty (ich wysokość określana jest na podstawie podanych w nawiasach aktów prawnych):

  1. taksa notarialna, czyli wynagrodzenie notariusza za wykonywane dla Państwa usługi (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej),
  2. taksa notarialna za sporządzenie wypisów i odpisów aktu, które notariusz wydaje stronom czynności, a także przekazuje sądom i właściwym organom według obowiązujących przepisów prawa (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej),
  3. podatek VAT, odprowadzany przez notariusza do właściwego urzędu skarbowego (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług),
  4. opłata sądowa za wpis w księdze wieczystej, odprowadzana przez notariusza do właściwego sądu wieczystoksięgowego (ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych),
  5. podatek od czynności cywilnoprawnych, odprowadzany przez notariusza do właściwego urzędu skarbowego (ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych),
  6. podatek od spadków i darowizn, odprowadzany przez notariusza do właściwego urzędu skarbowego (ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn),
  7. opłata za wpis do rejestru (np. do Rejestru Spadkowego) lub za wyszukiwanie w rejestrach.

Na spotkanie z notariuszem przychodzą Państwo z dowodem osobistym lub paszportem, jak również z dokumentem (oryginałem), którego kopia ma być poświadczona za zgodność z oryginałem, albo z dokumentem, na którym ma zostać poświadczona własnoręczność Państwa podpisu (istotne jest to, aby dokument nie był podpisany, gdyż składają Państwo podpis w obecności notariusza).

Cena poświadczenia jednej strony kopii dokumentu za zgodność z oryginałem to 6,00 zł netto (7,38 zł brutto), zaś cena poświadczenia własnoręczności podpisu (o ile dokument nie jest oznaczony sumą pieniężną) to 20,00 zł netto (24,60 zł brutto).
Jeśli życzą sobie Państwo poznać koszty planowanych czynności notarialnych, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Kancelarii, którzy udzielą Państwu wyczerpujących informacji. Dane teleadresowe znajdą Państwo w zakładce Kontakt.

Podatki i opłaty sądowe są daniną publiczną i nie stanowią dochodu notariusza.

W przypadku gdy strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść wynagrodzenia notariusza, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Dotyczy to również osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia notariusza.

Gdy umawiają się Państwo na dokonanie czynności w Kancelarii, notariusz zaczyna już wykonywać dla Państwa pracę, polegającą na analizie przedłożonych przez Państwa dokumentów oraz na sporządzeniu dla Państwa aktu notarialnego. Kiedy nadejdzie wyznaczony termin i stawią się Państwo w Kancelarii, akt notarialny dla Państwa będzie już napisany i wnikliwie sprawdzony – gotowy do odczytania i podpisania przez strony czynności. Dlatego też jeśli z dowolnych przyczyn zrezygnują Państwo z podpisania przygotowanego aktu notarialnego w tutejszej Kancelarii, notariusz ma prawo pobrać od Państwa za dotychczas wykonaną pracę wynagrodzenie w wysokości 1/4 maksymalnej taksy notarialnej, zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.