mapa strony    
   

Kancelaria Notarialna
Ewa Kuśmierowska
Notariusz

 
  »  kancelaria notarialna »  czynności notarialne »  taksa notarialna »  akty prawne »  kontakt »  mapa dojazdu

poświadczenia notarialne

Każde poświadczenie winno zawierać: datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, oznaczenie kancelarii, podpis i pieczęć notariusza. Notariusz sporządza poświadczenie na dokumencie (jego kopii) lub, z braku wolnego miejsca, na trwale złączonej z nim kartce. Zgodnie z art. 96 prawa o notariacie, notariusz poświadcza:

 • własnoręczność podpisu - notariusz stwierdza własnoręczność podpisu złożonego w jego obecności. Jeżeli podpis złożony został wcześniej, osoba podpisana powinna uznać przed notariuszem własnoręczność podpisu; okoliczność tę notariusz zaznacza w treści dokumentu. Notariusze dokonują poświadczeń podpisu na tak różnych dokumentach, że wymienienie ich byłoby niemożliwe. Dlatego jedynie tytułem przykładu wskazać można: pełnomocnictwa, umowy sprzedaży wierzytelności, umowy zbycia przedsiębiorstwa (w skład którego nie wchodzi nieruchomość), ustanowienie hipoteki morskiej, umowy zbycia statku, różnego typu oświadczenia o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wzory podpisów członków organów osób prawnych (spółek, spółdzielni) itd. Notariusz w Polsce, inaczej niż w krajach o anglosaskim systemie prawnym, bada zgodność z prawem dokumentu, pod którym poświadcza podpis. Poświadczenie podpisu na dokumencie prywatnym nie nadaje mu przymiotu dokumentu publicznego,
 • zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem - jest to bardzo częsta czynność notarialna, gdyż nadanie (w zasadzie) notarialnie poświadczonemu odpisowi mocy oryginału umożliwia posługiwanie się dokumentem w wielu miejscach jednocześnie, w sytuacji, gdy oryginał jest jeden. Dotyczy to bardzo wielu dziedzin życia np. odpisy świadectw dojrzałości umożliwiają złożenie dokumentów na kilka kierunków studiów, odpisy dokumentów podmiotów gospodarczych (odpis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami i świadczeniami wobec ZUS itd.) umożliwiają im uczestniczenie w wielu przetargach. Przy obecnym stanie techniki odpis dokumentu sporządza się przez wykonanie jego odbitki przy pomocy kserografu. W celu uniknięcia niezgodności między kopią a oryginałem wskutek ich podrobienia lub przerobienia, pożądane jest posiadanie urządzenia kopiującego w kancelarii notarialnej. W przeciwnym wypadku konieczne jest bardzo dokładne porównanie treści oryginału i dostarczonej kopii.

Notariusz ma bez wątpienia obowiązek sporządzać odpisy orzeczeń sądowych oraz dokumentów urzędowych, takich jak np.: decyzje administracyjne czy urzędowe zaświadczenia. Natomiast w przypadku pism prywatnych konieczne jest zapoznanie się z ich treścią dla oceny, czy mają one charakter dokumentu prywatnego i czy są zgodne z prawem. Nie jest dokumentem prywatnym pismo nie podpisane. W praktyce wielu notariuszy niechętnie sporządza odpisy dokumentów prywatnych, uważając, że mogą poświadczać jedynie odpisy dokumentów publicznych. Sporządzony przez notariusza odpis dokumentu prywatnego nie staje się dokumentem urzędowym.

Jeżeli oryginał zawiera elementy nie odzwierciedlone w kopii (np. znaki wodne, suche pieczęcie), notariusz winien w treści poświadczenia zaznaczyć tę okoliczność: datę okazania dokumentu - notariusz poświadcza datę (dzień, miesiąc, rok), a na żądanie stron również godzinę i minutę okazania dokumentu. Dokument może okazać dowolna osoba, nawet ta, której dokument nie dotyczy, przy czym notariusz w treści poświadczenia podaje jej imię, nazwisko i miejsce zamieszkania. Umieszczenie na dokumencie klauzuli notariusza poświadczającej datę przekształca formę dokumentu z pisemnej zwykłej na kwalifikowaną - pismo z datą pewną (art. 81 § 1 k.c.). Zachowanie takiej formy może być zastrzeżone w ustawie zarówno pod rygorem nieważności - forma ad solemnitateyrc (np. zastaw na prawach - art. 329 § 1 k.c.), jak też dla wywołania oznaczonych skutków prawnych - forma ad eventum (np. zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej na rzecz sprzedawcy wobec wierzycieli kupującego art. 590 k.c.). Przy dokonywaniu tej czynności notariusz nie poświadcza złożonych na dokumencie podpisów i w najmniejszym stopniu nie odpowiada za ich własnoręczność, pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu - notariusz stwierdza tę okoliczność w razie stawiennictwa osoby w kancelarii, lub po osobistym udaniu się do miejsca, gdzie osoba ta przebywa. Notariusz w poświadczeniu ustala tożsamość osoby oraz określa datę, godzinę i minutę stwierdzenia pozostawania przy życiu lub w określonym miejscu.

Akt notarialny jest jedną ze szczególnych form czynności prawnej. Sporządzany jest dla udokumentowania czynności prawnej lub zdarzenia prawnego, jeżeli ustawa zastrzega taką formę lub taka jest wola stron. Jeżeli przepis zastrzega dla czynności prawnej formę aktu notarialnego, jest to forma pod rygorem nieważności (ad solemnitatem) - jej niezachowanie powoduje nieważność czynności prawnej. Elementy konieczne aktu notarialnego określa art. 92 prawa o notariacie.

Akt notarialny można podzielić na pięć zasadniczych części:

 • komparycję (obejmującą miejsce i datę zawarcia aktu oraz dane stron i sposób stwierdzenia ich tożsamości);
 • treść aktu;
 • część dotyczącą podatków, opłaty skarbowej i taksy notarialnej;
 • stwierdzenie o odczytaniu, przyjęciu i podpisaniu aktu;
 • podpisy osób stawających i notariusza.

Oryginały aktów notarialnych przechowywane są przez notariusza, który je sporządził, przez okres pięciu lat. W tym czasie nie można ich wydawać poza kancelarię. Po upływie pięcioletniego okresu oryginały przekazywane są do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego.

Ustawa zastrzega formę aktu notarialnego między innymi dla:

 • oświadczenia woli osoby nie mogącej czytać (art. 80 k.c.),
 • umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości i umowy przenoszącej własność w wykonaniu istniejącego zobowiązania (art. 158 k.c.),
 • oświadczenia o zrzeczeniu się własności nieruchomości (art. 179 k.c.),
 • umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, o przedłużenie użytkowania wieczystego i umowy przenoszącej użytkowa-nie wieczyste (art. 234, 236 § 3 i 237 k.c.),
 • oświadczenia właściciela nieruchomości o ustanowieniu na niej ograniczonego prawa rzeczowego (art. 245 § 2 kc),
 • oświadczenia o wykonaniu prawa odkupu lub prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości (art. 593 § 2 i 597 § 2 k.c.)
 • oświadczenia darczyńcy w umowie darowizny (art. 890 k.c.),
 • umowy o dział spadku obejmującego nieruchomość (art. 1037 § 2 k.c.),
 • umowy o zrzeczenie się dziedziczenia (art. 1048 k.c.),
 • umowy zbycia spadku (art. 1052 § 3 k.c.),
 • umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (art. 223 § 5 prawa spółdzielczego),
 • umowy spółki komandytowej (art. 145 k.h.),
 • umowy lub aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 162 § 1 k.h.),
 • protokołu zawierającego uchwałę o zmianie umowy spółki z o. o. (art. 254 § 2 k.h. w związku z art. 104 § 4 prawa o notariacie),
 • aktu zawiązania i statutu spółki akcyjnej ( art. 314 k.h.),
 • protokołu zawierającego uchwałę walnego zgromadzenia spółki akcyjnej (art. 412 k.h. w związku z art. 104 § 4 prawa o notariacie),
 • oświadczenia woli o ustanowieniu fundacji (art. 3 ust. 1 ustawy o fundacjach),
 • oświadczenia woli o założeniu uczelni niepaństwowej (art. 16 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym),
 • umowy majątkowej małżeńskiej (art. 47 § 1 k.r.o.),
 • umowy lub oświadczenia o ustanowieniu odrębnej własności lokalu (art. 7 ust. 2 ustawy o własności lokali),
 • pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnej, dla której wymagana jest forma aktu notarialnego (art. 99 § 1 k.c.),
 • zgody osoby trzeciej na dokonanie czynności, dla której wymagana jest forma aktu notarialnego (art. 63 § 2 k.c.),
 • umowy rolnika z następcą oraz umowy zawartej w celu wykonania tej umowy (art. 85 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników), - oświadczenia dłużnika o poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c.),
 • statutu towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (art. 23a ustawy o działalności ubezpieczeniowej w związku z art. 308 k.h.),
 • pełnomocnictwa na podstawie art. 31 ust. 4 prawa bankowego.

 
   
 
Kancelaria Notarialna
Ewa Kuśmierowska & Aneta Sitnicka-Urbaniak
spółka cywilna
ul. Ogrodowa 49A lok. 1; 00-873 Warszawa Wola
tel.: 22 241 20 14
fax: 22 241 20 15
tel.: 22 612 30 95
fax: 22 612 38 25
tel. kom. 504 083 192
tel. kom. 601 266 748
e-mail: kusmierowska@notariusze.waw.pl
e-mail: sitnicka@notariusze.waw.pl
 
© 2015 Kancelaria Notarialna - Ewa Kuśmierowska & Aneta Sitnicka-Urbaniak